Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid van huurvoorwaarden

§1.1     De huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, facturen of offertes van TomPie Partyverhuur BVBA, hoe ook genaamd.

§1.2     Alle andere voorwaarden, bijvoorbeeld eigen voorwaarden van wederpartijen, zijn niet van toepassing op de hiervoor genoemde overeenkomsten ook al is daarnaar door de desbetreffende wederpartij uitdrukkelijk verwezen.

§1.3     Afwijkingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst en/of enige bepaling uit de huurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door TomPie Partyverhuur BVBA wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de Wederpartij daar aan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.

2. Totstandkoming van overeenkomsten

§2.1     Een overeenkomst komt tot stand nadat TomPie Partyverhuur BVBA een opdracht of een bestelling schriftelijk of via mail heeft aanvaard, respectievelijk schriftelijk of via mail heeft bevestigd.

§2.2     Indien na de totstandkoming van de overeenkomst aanvullende afspraken gemaakt worden door partijen, zijn deze pas van toepassing na schriftelijke bevestiging door TomPie Partyverhuur BVBA.

§2.3     Geringe afwijkingen van de overeenkomst door TomPie Partyverhuur BVBA zijn toelaatbaar, indien en voor zover de wederpartij vóór totstandkoming van de overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voor zover de door TomPie Partyverhuur BVBA te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.

§2.4     Slechts indien de wederpartij aantoont dat de zaken zodanig afwijken van de overeenkomst en/of de door TomPie Partyverhuur BVBA verstrekte gegevens, dat de wederpartij in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. TomPie Partyverhuur BVBA is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.

§2.5     Een overeenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn.

3. Reserveren en annuleren

§3.1     Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij TomPie Partyverhuur BVBA te reserveren. Bij het sluiten van de overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft vastgelegd. Indien de wederpartij de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de wederpartij desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.

§3.2     In geval van annulering van de reservering worden de reserveringskosten in rekening gebracht door TomPie Partyverhuur BVBA. Deze bedragen 60% van het totaalbedrag als deze op minder dan 14 dagen van de verhuurdatum gebeuren.

4. Waarborgsom

§4.1     De huurder dient een waarborgsom te voldoen per huurovereenkomst tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze waarborgsom wordt door TomPie Partyverhuur BVBA vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurtermijn en de waarde van de gehuurde zaak/zaken.

§4.2     Ingeval de huurder verlenging van de huurtermijn wenst, dient huurder uiterlijk op de dag van verlenging van de huurtermijn een nieuwe waarborgsom te voldoen. Betaalt huurder de vastgestelde waarborgsom niet of te laat, dan mag TomPie Partyverhuur BVBA de huurovereenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

§4.3     De huurder kan en mag de waarborgsom niet beschouwen als een voorschot op de overeengekomen huurprijs.

§4.4     TomPie Partyverhuur BVBA mag, bij het einde van de huurovereenkomst, de waarborgsom verrekenen met een eventueel nog openstaand deel van de huurprijs.

5. Huurtermijnen

§5.1     Alle zaken worden voor tenminste 1 dag gehuurd, ook ingeval de huurder de zaak binnen 1 dag (24 uur) retourneert.

§5.2     Afhalen en retour brengen van de gehuurde artikelen kan enkel op vooraf overeengekomen tijdstippen.

6. Risico voor de huurder en verplichtingen van de huurder

§6.1     De zaken komen volledig voor risico van de huurder vanaf het moment dat de huurder de zaken in ontvangst heeft genomen. De huurder is verplicht om bij gebruik de noodzakelijke veiligheids- en zorgvuldigheidsmaatregelen te treffen.

§6.2     Indien nodig dient de huurder zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen en ontheffingen voor het gebruik van de gehuurde zaken.

§6.3     Eventuele schade voortvloeiend uit het ontbreken van toestemmingen, vergunningen en ontheffingen komt volledig voor rekening van huurder.

§6.4     Onderverhuur en beschikbaarstelling door huurder aan derden mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van TomPie Partyverhuur BVBA.

§6.5     De huurder dient zich bij het afhalen van de gehuurde zaken te kunnen legitimeren met een van de genoemde legitimatiebewijzen (paspoort/rijbewijs/identiteitskaart), waarvan de geldigheid niet is verstreken.

§6.6     Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met TomPie Partyverhuur BVBA gesloten overeenkomst, zullen naar keuze van TomPie Partyverhuur BVBA worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de maatschappelijke zetel van TomPie Partyverhuur BVBA.

7. Halen en brengen & op- en afbouwen van het gehuurde materiaal

§7.1     TomPie Partyverhuur BVBA kan tegen vergoeding van transport kosten ook de gehuurde producten op locatie bezorgen.

§7.2     Huurder bepaalt de plaats, waar het gehuurde wordt opgericht. Hij onderzoekt of en staat ervoor in dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. Hij licht TomPie Partyverhuur BVBA in over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Het terrein waarop het gehuurde dient te worden geplaatst, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn.

§7.3     TomPie Partyverhuur BVBA kan van de huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door huurder aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het gebruik maken door TomPie Partyverhuur BVBA van deze bevoegdheid kan de huurder zich niet jegens TomPie Partyverhuur BVBA beroepen.

§7.4     De huurder staat ervoor in dat op de dag, die voor het afleveren en/of monteren van het gehuurde door TomPie Partyverhuur BVBA is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te bereiken. Vrij van trappen, verdiepingen etc. ook dient het terrein te berijden te zijn.

§7.5     Voorzieningen die voor één en ander nodig zijn door de huurder getroffen komen geheel voor zijn rekening. 

§7.6     Schade aan het terrein en/of gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde komt/blijft voor rekening van de huurder. 

§7.7     TomPie Partyverhuur BVBA behoudt zich het recht voor om te alle tijde de huurovereenkomst te verbreken, en zonder gerechtelijke tussenkomst, de goederen terug te halen, waar deze zich ook mogen bevinden. Alle hieruit voortvloeiende kosten worden doorberekend aan de klant. Bovendien blijft de huurprijs verschuldigd tot de goederen terug in het magazijn van TomPie Partyverhuur BVBA zijn.

§7.8     Indien TomPie Partyverhuur BVBA materiaal brengt of ophaalt zal TomPie Partyverhuur BVBA maximaal een wachttijd van ¼ uur tolereren op het afgesproken contact moment. Bijkomende wachttijd wordt aangerekend. Indien het terrein moeilijk bereikbaar is zullen ook hiervoor de kosten worden aangerekend.

8. Schade/verlies

§8.1     Schade aan gehuurde zaken dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan van de schade, aan TomPie Partyverhuur BVBA te worden gemeld.

§8.2     De huurder is aansprakelijk voor schade aan de gehuurde zaken van welke aard dan ook, waarbij de kosten, waaronder de kosten van reparatie, voor rekening komen van de huurder.

§8.3     Het gehuurde materiaal moet steeds in dezelfde staat worden terug gebracht aan TomPie Partyverhuur BVBA. Indien het materiaal niet proper is of niet gesorteerd volgens haar originele toestand zullen de onderhoudskosten voor rekening komen van de huurder.

§8.4     Bij een geschatte schade van meer dan € 500,- verklaart de huurder zich er op voorhand mee akkoord dat er op zijn kosten een expertise wordt uitgevoerd door een door TomPie Partyverhuur BVBA aan te wijzen expertisebureau.

§8.5     Bij een geschatte schade beneden € 500,- zal de expertise door TomPie Partyverhuur BVBA zelf uitgevoerd worden. Alle kosten in verband met de expertise ten behoeve van het vaststellen van de schade komen rechtstreeks voor rekening van de huurder.

§8.6     In geval van diefstal en/of verlies dient huurder zowel de overeengekomen huurprijs als de nieuwwaarde van het gehuurde te voldoen.

§8.7     Schade aan derden al dan niet veroorzaakt door de gehuurde zaken komen volledig voor rekening van de huurder. Het is verstandig dat door huurder een evenementen verzekering wordt afgesloten.

§8.8     Om problemen te voorkomen moet de huurder onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst heeft genomen, dit controleren en indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de huurder dit onverwijld te melden bij TomPie Partyverhuur BVBA.

9. Risico laden/lossen

§9.1     De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode het risico voor verlies of beschadiging van de gehuurde zaken, dus ook tijdens transport dat door hem zelf wordt verricht.

§9.2     De huurder is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport.

§9.3     Het is mogelijk het gehuurde door TomPie Partyverhuur BVBA te laten bezorgen en plaatsen. Indien gewenst dient hierover afzonderlijk een afspraak te worden gemaakt. Aan de bezorging en plaatsing door TomPie Partyverhuur BVBA zijn kosten verbonden

10. Teruggave

§10.1   Indien gehuurde zaken geretourneerd worden nadat de overeengekomen huurtermijn is verstreken, is de huurder direct van rechtswege in verzuim, en verbeurt de huurder een direct opeisbare boete van twee keer de huurprijs. Daarnaast behoudt TomPie Partyverhuur BVBA het recht om alle schade die zij leidt als gevolg van het te laat retourneren van de gehuurde zaak/zaken, te verhalen op de huurder.

§10.2   De gehuurde zaken dienen geretourneerd te worden in de staat waarin ze zich bevonden bij het in ontvangst nemen door de huurder. Indien na teruggave blijkt dat zaken beschadigd zijn dan wel niet goed schoongemaakt zijn, dan komt de schade die TomPie Partyverhuur BVBA hierdoor lijdt en de kosten die TomPie Partyverhuur BVBA hierdoor moet maken, voor rekening van de huurder.

11. Betaling

§11.1   Betaling van de overeengekomen huurprijs vindt plaats bij het afhalen van de zaken of bij bezorging/plaatsing van de gehuurde zaken.

§11.2   Alle betalingen dienen contant plaats te vinden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

§11.3   Ingeval tussen TomPie Partyverhuur BVBA en de huurder is overeengekomen dat betaling zal geschieden door voldoening van de door TomPie Partyverhuur BVBA toegezonden facturen, zal de huurder de facturen binnen veertien dagen na factuurdatum voldoen, bij gebreke waarvan de huurder van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim verkeert.

§11.4   Indien de huurder van rechtswege in verzuim verkeert heeft TomPie Partyverhuur BVBA recht op vergoeding van de wettelijke rente en tevens op alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, onverminderd het recht van TomPie Partyverhuur BVBA op de overeengekomen huurprijs.

§11.5   Bij geschillen over een overeenkomst zal de huurder binnen de 14 dagen na datum van de overeenkomst TomPie Partyverhuur per aangetekend schrijven inlichten. TomPie Partyverhuur zal vervolgens binnen de 14 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven een antwoord bieden aan de huurder.